PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Pracovisko: Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov, Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie:

ACB Príručka odbornej angličtiny pre geofyzikov a geológov / Viliam Pašteka, Štefánia Dugovičová
Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1998

ACB Espaňol para estudiantes de geografía / Stanislava Keblovská, Štefánia Dugovičová
Bratislava : Geo-grafika, 2012

ACB Testy z angličtiny : úlohy a riešenia s nahrávkami + 2 CD. / Helena Šajgalíková, Štefánia Dugovičová, Věra Eliašová
Bratislava : Aktuell, 2015

CB Textbook for Students of Life Science, English for Specific Purposes / Jarmila Cihová … [et al.]
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000

ACB Tespis trainer [elektronický dokument] : Five practice tests with answers. / Snezhanka Anastassova … [et al.]
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018

AFD Continual Assessment / Štefánia Dugovičová, Ľubica Slobodníková
In: 1st Slovak ESP Conference Banská Bystrica. – ISBN 80-967388-6-0. – Bratislava : British Council, 1995. – S. 121-123

AFD Učebnica ESP pre študentov prírodných vied / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
In: Communications on the edge of the Millenniums, Linguistic section, 10th internatrional scientific conference. – ISBN 80-7100-534-7. – Žilina : EDIS, 1998. – S. 53-55

AFD Resume Writing / Štefánia Dugovičová
In: 3rd Slovak ESP Conference Challenges. – ISBN 80-227-1243-4. – Bratislava : The British Council, 1999. – S. 52-55

AFD Placement Test at Natural Science / Štefánia Dugovičová
In: Výmena skúseností z vyučovania jazykov a humanitných predmetov na vysokých školách nefilologického zamerania. – ISBN 80-227-1067-9. – Bratislava : STU, 1998. – S. 25-27

AFD Video Watching / Štefánia Dugovičová
In: Scientific English – Latin of the Present. 1st Central-European Conference of Science Faculties. – ISBN 80-223-1842-6. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. – S. 15-17

AFD They sound kind of crazy / Štefánia Dugovičová
In: Proceedings of the 8th SAUA/SATE National Conference. – ISBN 80-89197-59-0. – Bratislava : SAUA, 2006. – S. 32-39

AFD European language portfolio – experience from Slovak universities / Silvia Blašková, Štefánia Dugovičová, Helena Šajgalíková
In: Univerzitné jazykové centrá : rozšírenie obzorov, nové možnosti spolupráce. – ISBN 80-88982-92-8. – Bratislava : CASALJ, 2005. – S. 115-116

AFD English for Chemistry Students / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
In: Cudzie jazyky komunikatívne, efektívne, kvalifikovane. – ISBN 80-7097-571-7. – Košice : UPJŠ, 2004. – S. 41-42

AFD Testovanie odbornej angličtiny na školách tretieho stupňa / Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
In: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe 3 [elektronický zdroj]. – ISBN 978-80-225-2993-8. – Bratislava : Ekonóm, 2010. – S. 42-47

AFG English for Students of Public Administration, Regional Development and European Integration / Štefánia Dugovičová
In: Odborný jazyk na vysokých školách II. (CD ROM). – ISBN 80-213-1468-0. – Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. – S. 41-42

BAA Guidelines for task-based university language testing / Anu Virkkunen-Fullenwider … [et al.]
Graz : European Centre for Modern Languages, 2011

BAB UNIcert : systém jazykovej výučby a certifikácie pre študentov nefilologických odborov / Silvia Blašková … [et al.]
Bratislava : Ekonóm, 2004

BCI Test Your Listening Skills: A Handbook for Science Doctoral Students / Catherine Dimmock-Benko … [et al.]
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018

BCI English for Students of Geography / Oľga Pažitková, Štefánia Dugovičová
Bratislava : Geo-grafika, 2016

BCI English for Students of Earth Sciences / Štefánia Dugovičová, Catherine Dimmock-Benko, Jarmila Cihová
Bratislava : Geo-grafika, 2014

BCI Angličtina pre geológov a geografov / Štefánia Dugovičová, Jarmila Cihová, Ingrid Waters-Ostrožlíková
Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2003

BCI English for Biology Students / Jarmila Cihová … [et al.]
Bratislava : Comenius University, 2009

BCI Angličtina pre študentov chémie / Jarmila Cihová … [et al.]
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006

BCI Writing in English [elektronický dokument] : A practical handbook for scientific and technical writers. A pilot project 1999 – 2001. / Zuzana Svobodová … [et al.]
Bratislava : [s.n.], 2001

BCI English for Students of Public Administration Regional Development European Integration / Jana Archlebová … [et al.]
Bratislava : Geo-grafika, 2005

BCI English for chemistry students / Barbara Kordíková, Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013

BCI Textbook for Students of Earth Sciences, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová … [et al.]
Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000

BCI Textbook for Students of Chemistry, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová … [et al.]
Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000

BCI Textbook for Double Major Students of Sciences, English for Specific Purposes / Štefánia Dugovičová … [et al.]
Bratislava : Katedra jazykov PRIF UK, 2000

BCI Writting Professional English / Štefánia Dugovičová, Michael Scoggin
Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005

BEF A European project using linguistic strategies to improve science teaching / Piedad Martín … [et al.]
In: Information and communications technologies in learning. – ISBN 978-80-8086-089-90. – Košice : Elfa, 2008. – S. 329-333

DAI Proverbs and sayings in English and Slovak print media / Štefánia Dugovičová
Bratislava : [s.n.], 2009

GII Projekty Európskeho sociálneho fondu na PriF UK Cieľ: zvýšiť jazykové kompetencie budúcich učiteľov / Štefánia Dugovičová, Jana Holeková, Katarína Dubíková In: Naša univerzita. – Roč. 51, č. 3 (2006), s. 8

GII Čo by nemalo chýbať v novom zákone o VŠ / Svatava Šimková, Štefánia Dugovičová In: Naša univerzita. – Roč. 46, č. 1 (1999), s. 13

Mgr. Stanislava Gálová, PhD.

Email: stanislava.galova (at) uniag.sk

Pracovisko :Katedra jazykov, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Zameranie:1. translatológia – teória literárneho prekladu, preklad kultúrnych špecifík, špeciálne zameranie na vlastné mená v preklade, syntézu translatologických poznatkov a poznatkov literárnej onomastiky

2. lexikografia – tvorba viacjazyčných odborných slovníkov, spoluautorka Multijazyčného výkladového ekonomického slovníka a Slovensko-anglicko-francúzsko-nemecko-rusko-španielskeho hipologického slovníka

3. didaktika – médiá v cudzojazyčnej výučbe, zakladateľka Veľkej nemčinárskej výzvy – 6týždňového programu jazykového mentoringu pre študentov SPU a kanálu na YouTube „Nemčina? V pohode!“

4. odborný preklad v praxi – autorka viacerých knižných prírodovedeckých prekladov
Publikácie: Výber z publikačnej činnosti:

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS

GÁLOVÁ, S. — KLIMENTOVÁ, K. — MORAVCOVÁ, Ľ. Some remarks on the elaboration of a multilingual specialized dictionary of hippology. In XLinguae. 14, 2 (2021), s. 22–38. ISSN 1337-8384.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

GÁLOVÁ, S. Verfahren der Wiedergabe von Eigennamen im Sprachenpaar Deutsch-Slowakisch am Beispiel von literarischen Texten. In Namenkundliche Informationen. 107, (2016), s. 77–93. ISSN 0943-0849.

Vysokoškolské učebnice a skriptá

TABAČKOVÁ, Z. — GÁLOVÁ, S. Translatológia aj pre netranslatológov: rozmýšľame o preklade. 1. vyd. Nitra : ASPA, 2012. 147 s. ISBN 978-80-89477-09-8.

MORAVCOVÁ, Ľ. — HANIC, A. — GÁLOVÁ, S. — GREŽOVÁ, I. — TROŠOKOVÁ, Ľ. Nemecký jazyk pre študentov ekonomických a agrárnych vied. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 178 s. ISBN 978-80-552-1013-1.

MORAVCOVÁ, Ľ. — GÁLOVÁ, S. — GREŽOVÁ, I. — KRAUSE, D. — TROŠOKOVÁ, Ľ. Fachsprache Deutsch: Texte, Übungen und Kommunikation. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 145 s. ISBN 978-80-552-1545-7.

Učebnice pre základné a stredné školy
GÁLOVÁ, S. — JECHOVÁ, L. — KOVÁČIKOVÁ, E. — REID, E. — STRANOVSKÁ, E. That´s us: angličtina pre 3. ročník základných škôl. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Príroda, 2010. 1 s. ISBN 978-80-07-01891-4.

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
GÁLOVÁ, S. — GREŽOVÁ, I. Deutschunterricht und sprachliche Erstorientierung für Flüchtlinge und dafür geeignete Lehrwerke. In „Willkommen und Abschied“. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2019, s. 145–158. ISBN 978-3-96138-150-0 (brož.).

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách
GÁLOVÁ, S. Postavenie literárnych vlastných mien v prekľadateľskom procese. In Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Bratislava: Veda, 2019, s. 513–524. ISBN 978-80-224-1732-7 (brož.).

HORVÁTHOVÁ, J. — GÁLOVÁ, S. — KLIMENTOVÁ, K. Comparison of anglicism use on company websites in selected languages. In International scientific days 2018. Praha : Wolters Kluwer ČR. (2018), s. 1920–1934. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788075981806/files/09/s9p04.html.

GÁLOVÁ, S. — MORAVCOVÁ, Ľ. Internationalisierung des Hochschulwesens in der Slowakei anhand der Slowakischen agrarwissenschaftlichen Universität. In: GÁLOVÁ, S. — LEIMBACH, M. — LUKANJUK, S. Internationalisierung von Bildung und Veränderung von gesellschaftlichen Prozessen: KAAD-Alumnivereine: Beiträge zur zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. Bonn : Katholischer akademischer Ausländer-Dienst, 2017. s. 75–82. ISBN 978-3-926288-34-9.

GÁLOVÁ, S. Vlastné mená v preklade literatúry pre deti a mládež = Proper names in translation of children´s literature. In O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti nedožitého jubilea prof. PhDr. Jána Kopála, CSc. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, s. 275–292. ISBN 978-80-8094-925-9.

GÁLOVÁ, S. Špecifiká prekladu tzv. tretieho jazyka v beletristických textoch. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume : zborník z 1. medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov. Nitra : Filozofická fakulta. (2010), s. 33–36. ISBN 978-80-8094-740-8.

GÁLOVÁ, S. Problematika translácie reálií ako subkategórie bezekvivalentnej lexiky. In Veda v praxi – prax vo vede : zborník konferenčných príspevkov z vedeckej konferencie interných a externých doktorandov a mladých vedeckých precovníkov, konanej pri príležitosti ,,Týždňa vedy a techniky na Slovensku“ v dňoch 12. – 18. novembra 2007. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. (2009), ISBN 978-80-8094-486-5.
Projekty:2018 – 2020  KEGA Slovensko – anglicko – francúzsko – nemecko – rusko – španielsky hipologický slovník
2018  Vlastné mená v literárnom preklade (Akcia Rakúsko – Slovensko)
2010 – 2013 KEGA Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 – moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií

aktuálne podané projekty:

KEGA Modulárny e-learning germanofónnych literatúr
VEGA Green controlling a presadzovanie ekologických aspektov v podnikovom riadení so zreteľom na udržateľné správanie malých a stredne veľkých poľnohospodárskych podnikov na Slovensku

Cesty:

5/2018 – 9/2018

Výskumný pobyt, Univerzita Viedeň, Rakúsko – bilaterálne štipendium Akcie Rakúsko-Slovensko

7/2015 – 9/2015

Výskumný pobyt, Univerzita Lipsko, SRN – nemecké štipendium KAAD pre vysokoškolských učiteľov

5/2010 – 9/2010

Výskumný pobyt, Univerzita Lipsko, SRN – nemecké štipendium KAAD pre doktorandov

1/2009-2/2009

Výskumný pobyt, Univerzita Lipsko, SRN – Slovenský národný štipendijný program

7/2007

Letná akadémia „Nemecký jazyk ako cudzí jazyk“ pre vysokoškolských pedagógov, Univerzita Regensburg, SRN – bavorské štipendium Bayhost

7/2007

Seminár „Obchodná nemčina“, Pedagogický inštitút spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, Hollabrunn, Rakúsko

4/2004 – 9/2004

Semestrálny študijný pobyt, Univerzita Pasov, SRN – štipendium Sokrates

7/2003 – 8/2003

Medzinárodný nemecký kurz, Deutsch-Studio Salzburg, Rakúsko – rakúske štipendium ÖAD

8/2002

Vysokoškolský letný kurz „Krajinovedné aspekty v literárnych textoch“, Univerzita Pasov, SRN – nemecké štipendium DAAD
Komu

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Ústav filologických štúdií PdF UK. Univerzity Komenského v Bratislave

Email: gergel (at) fedu.uniba.sk

Zameranie: právny jazyk, právny preklad (Sj, Mj, Nj), úradný preklad Sj-NJ, lingvistická a translatologická charakteristika právnych textov

Publikácie:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:

AAA01 Vermögensdelikte in der Übersetzung Peter Gergel (100%)
Gergel, Peter 1978- UKOPDNJL, Vyd. údaje        Nümbrecht : Kirsch-Verlag , 2021
Vydanie         1. vyd. Rozsah  151 s. [print] ISBN     978-3-943906-56-1

AAA01 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov. – 1. vyd. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017. – 168 s.
Lit. 102 zázn.
ISBN 978-3-943906-38-7

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Was nimmt man gewöhnlich „in Anspruch“? : Zur Verbindbarkeit des Funktionsverbgefüges „in Anspruch nehmen“
Lit. 17 zázn.
In: Philologia. – Roč. 24, č. 2 (2014), s. 27-40. – ISSN 1339-2026

ADF02 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Zum Äquivalenzbegriff bei der terminologischen Arbeit im Recht unter translatologischem Aspekt = The translatalogy aspect of the concept of equivalence in terminology work in law
Lit. 31 zázn.
In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. – Roč. 7, č. 1 (2015), s. 123-133. – ISSN 1338-0796

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN01 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Slovenská právna terminológia v trnavských meštianskych závetoch prvej polovice 19. storočia = Slovak legal terminology in testaments written by citizens of Trnava from the first half of the 19th century
Lit. 9 zázn.
In: Slovenská reč. – Roč. 82, č. 3 (2017), s. 249-255. – ISSN 0037-6981
Registrované v: scopus

ADN02 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Formulár trnavských meštianskych závetov prvej polovice 19. storočia zo štylistického hľadiska = Form of the testaments written by citizens of Trnava in the first half of the 19th century considered from a stylisticpoint of view
Lit. 13 zázn.
In: Slovenská reč. – Roč. 82, č. 2 (2017), s. 129-138. – ISSN 0037-6981
Registrované v: scopus

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Auf Deutsch verfasste Tyrnauer Bürgertestamente der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Lit. 16 zázn.
In: Auf dem Weg zu Texten und Kontexten : Festschrift für Ivan Cvrkal. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014. – S. 149-178. – ISBN 978-3-943906-13-4
Ohlasy (2):

AEC02 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Im Spannungsfeld zwischen Variation und Wiederholung : Zu stilistischen Prinzipien der Gestaltung der auf Deutsch verfassten Tyrnauer Bürgertestamente aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts
Lit. 9 zázn.
In: Studies in foreign language education 6. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014. – S. 15-23. – ISBN 978-3-943906-12-7
Ohlasy (3):

AEC03 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Ekvivalencia v nemeckej, slovenskej, českej a maďarskej trestnoprávnej terminológii na príklade foriem trestnej činnosti
Lit. 17 zázn.
In: Filologické štúdie 2. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. – S. 35-57. – ISBN 978-3-943906-31-8

AEC04 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Zum Einsatz von authentischen Texten bei der Aneignung von Kollokationen
Lit. 12 zázn.
In: Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik. – Wien : LIT, 2016. – S. 173-181. – ISBN 978-3-643-50784-6
Edícia: Studien zur Linguistik ; Bd. 22

AEC05 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Wohnen
In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. – Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2017. – S. 159-168. – ISBN 978-3-943906-34-9

AEC06 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Wohnung und Haus
In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. – Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2017. – S. 169-178. – ISBN 978-3-943906-34-9

AEC07 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Kollokationsprofil des Substantivs Freundlichkeit
Lit.: 13 zázn.
In: Studies in foreign language education : 10. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. – S. 28-43. – ISBN 978-3-943906-43-1

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Všeobecná časť Uhorského trestného zákonníka o zločinoch a prečinoch v prekladoch do slovenčiny
Lit. 20 zázn.
In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 4. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. – S. 17-30. – ISBN 978-80-223-3884-4

AED02 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v preklade
Lit. 13 zázn.
In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 5. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. – S. 47-60. – ISBN 978-80-223-4068-7

AED03 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Terminologická analýza súbehu trestných činov z translatologického hľadiska
Lit. 13 zázn.
In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 41 [elektronický zdroj]. – Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. – S. 18-27 [CD-ROM]. – ISBN 978-80-8177-028-9

AED04 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Der Irrtum im Strafrecht aus terminologischer Sicht als Übersetzungsproblem
Lit.: 11 zázn.
In: Quo vadis, Rechtsübersetzung?. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. – S. 143-155. – ISBN 978-80-223-4401-2

AED05 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : A szkoposz-elmélet a régebbi magyar magánjogi szövegek fordításában
Lit.: 20 zázn.
In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia : Roč. 7. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. – S. 48-59. – ISBN 978-80-223-4623-8

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Gergel, Peter [UKOPDNJL] (100%) : Niekoľko poznámok k dynamike právnych pojmov
Lit. 19 zázn.
In: Filologické štúdie 1. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2015. – S. 34-43. – ISBN 978-3-943906-21-9
[Medzinárodná konferencia doktorandov. 1., Bratislava, 10.6.2015]
Projekty:Spoluriešiteľ: KEGA 004TUZ-4/2019 Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine (2019 – 2021)

Spoluriešiteľ: KEGA 042UK-4/2017 Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium (2017 – 2019)

Spoluriešiteľ: KEGA 042UK-4/2014 Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine (2014 – 2016)
Spoluriešiteľ: APVV-0226-12 TransIus – Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze  od 1.10.2013 do 30.9.2017.

Mgr. Ľubomír Holík, PhD.

Email: lubomir.holik (at) fmed.uniba.sk

Pracovisko: Ústav cudzích jazykov, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

PhDr. Beáta Jurečková, rod. Baková, PhD.

Email: beata.jureckova (at) upjs.sk

Pracovisko: Centrum jazykovej prípravy, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zameranie: slovenčina ako cudzí jazyk
ruský jazyk
jazyková príprava pre špecifické potreby (slovenský jazyk ako cudzí jazyk pre študentov medicíny, ruský jazyk pre študentov medzinárodných vzťahov)

Publikácie:

JUREČKOVÁ, B.: Slovenčina pre zubárov. Košice: ŠafárikPress, 2020. – ISBN 978-80-8152-829-3

JUREČKOVÁ, B.: Vyučovanie predmetu Komunikačné zručnosti v slovenčine pre zubársku prax I. adresnými metodickými postupmi. In: CASALC Review 1/2019. – Brno, 2019. – ISSN: 1804-9435 (print). S. 15 – 24.

JUREČKOVÁ, B.: Špecifiká výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka v prostredí Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. In:Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III: sborník abstraktů. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. – ISBN 978-80-244-5234-0 (online : PDF). S. 8.

SEDLÁKOVÁ, M. a kol.: Slovenčina pre cudzincov. Pracovné listy. Košice : UPJŠ 2013, 146 s. ISBN 978-80-8152-095-2; [ Sedláková, Marianna (42%) – Bónová, Iveta (7%) – Frühaufová, Eva (7%) – Jurečková, Beáta (18%) – Petruňová, Helena (18%) – Timková, Renáta (8%)]
Elektronická verzia: ISBN 978-80-8152-101-7 dostupné na http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/#ff

ZEBEGNEYOVÁ, A., PUZDEROVÁ, A:, BAKOVÁ, B: Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk: cvičebnica. – Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, ÚJOP ZŠ CĎV, 2007. – ISBN 978-80-223-2395-6 [ZEBEGNEYOVÁ, Angela (33%) –  PUZDEROVÁ, Anna (33%) – BAKOVÁ, Beáta (33%)]

ZEBEGNEYOVÁ, A., PUZDEROVÁ, A:, BAKOVÁ, B: Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk: učebnica. – Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, ÚJOP ZŠ CĎV, 2007. – ISBN 978-80-223-2394-9 [ZEBEGNEYOVÁ, Angela (33%) –  PUZDEROVÁ, Anna (33%) – BAKOVÁ, Beáta (33%)]

Projekty:

vedúca projektu vvgs-2021-1747: eSlovenčina pre zubárov v praxi – kazuistiky (2021 – 2022)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.

Email: ivana.kapralikova (at) euba.sk

Pracovisko: Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie: English for Specific Purposes: Business English, Business negotiations, the EU jargon, Medical English
Lexicology, Abbreviatory processes
Didactics, Corpus analysis
Psycholinguistics

Publikácie:
2021
Euro-Texts as a Productive Homogenous Discourse for the Euro Jargon Linguistic Analysis,  In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. – Bratislava
The Use of Digital Resources in Teaching Business English, In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. – Bratislava

Benefits of Teaching Abbreviations in English for Specific Purpose,  In Language Teaching in Higher Education : Its Present, Current Strategies and Prospects. – Nümbrecht : Kirsch-Verlag

2020
The Benefits of Teaching Abbreviations in a Business English Context, In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. – Bratislava

Corpus Analysis as a Method for Effective Acquirement of New Language Varieties in Business English Teaching, In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. – Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku

Ethical Shifts with Thinking in a Foreign Language, In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-9 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. – Bratislava

2019
EU Corpus Analysis. Implications of Research Findings for Teaching Practice, In Pohľady do výskumu aplikovaných jazykov : zborník vedeckých prác. – Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku

2018
Summary of Regularities and Irregularities of the Abbreviatory Processes in the EU Corpora,In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. – Bratislava

Problem of sign, In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác. – Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV

2017
Corpus analysis of English language abbreviations in EU documents,  In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.6.2017, Bratislava. – Bratislava

Sources of the EU English terminology (the use of abbreviations),  In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLIV. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. – Bratislava
Výhody korpusovej analýzy pri výučbe anglického jazyka pre špeciálne použitie,  In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. – Bratislava
Abbreviations as extra-grammatical phenomena, In Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. – Brno : Tribun EU
Sources of Terminology of the European Union, In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy. – Sládkovičovo
Projekty:KEGA 005EU-4/2018- spoluriešiteľ

Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov

Mgr. Zuzana Kolaříková, Mgr. PhD.

Email: zuzana.kolarikova (at) upjs.sk

Pracovisko :Centrum jazykovej prípravy, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Zameranie: Anglický jazyk pre špecifické účely (pre všeobecné a zubné lekárstvo, pre psychológov, pre biológov)
Akademická angličtina
e-learning

Publikácie:

Kolaříková, Z. Angličtina pre študentov psychológie – porovnanie prezenčnej a dištančnej výučby. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 7: Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 9788022832335.

Kolaříková, Z. Kde sme a kam smerujeme vo výučbe anglického jazyka na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. In: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR : sborník abstraktů. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. ISBN 978-80-244-5234-0.

Kolaříková, Z., Petruňová, H., Timková, R. Angličtina v akademickom prostredí (cvičebnica). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015.

Kolaříková, Z., Petruňová, H., Timková, R. Angličtina v akademickom prostredí (slovník). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015.

Šimon, F., Hrouda, L., Mártonfi, P., Kolaříková, Z. Botanický slovník. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 9788081526831.

Projekty:

Nedávno ukončené:
projekt KEGA č. 009UPJŠ-4/2016, Botanický slovník – spoluriešiteľ
vvgs-2019-1079 – Inovácia výučby akademického anglického jazyka pre PhD študentov UPJŠ prostredníctvom e-learningového kurzu zameraného na rozvoj zručností počúvania s porozumením a hovorenia – vedúci riešiteľ

Prebiehajúce:
vvgs-2021-1748 – Tvorba e-learningovej podpory v podobe elektronického kurzu v prostredí LMS Moodle pre výučbu odborného anglického jazyka pre študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach – vedúci riešiteľ

Cesty:

2014, Londýn, UK – Teaching English for Academic Purposes Introductory Intensive Course, 2014, SOAS University in London.

PaedDr. Alexandra Mandáková, PhD.

Email: alexandra.mandakova (at) euba.sk

Pracovisko :Katedra anglického jazyka, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie: PaedDr. Mgr. Alexandra Mandáková, PhD.  pôsobí od roku 2017 ako odborná asistentka na Katedre anglického jazyka na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde sa zaoberá predovšetkým výučbou obchodnej angličtiny (Business English) a vedením kurzov rôznych úrovní pre študentov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Študijná kombinácia, Psychológia – Anglický jazyk a literatúra, umožňuje autorke senzitívnejšie vnímanie aj medzipredmetových súvislostí a rozšírenejší pohľad na problematiku. Zameriava sa tiež na interkultúrnu komunikáciu, multikulturalizmus, boj proti rasizmu a xenofóbii ako aj plurilingvalizmus. Vedeckú hodnosť PhD. dosiahla obhájením dizertačnej práce s témou Osobnostné aspekty rasizmu stredoškolákov v odbore Pedagogická psychológia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008. V rigoróznej práci v odbore Pedagogika sa venovala téme Účinnosť špecializačného inovačného štúdia pre učiteľov rómskych žiakov.
V súčasnosti sa autorka venuje výskumu a písaniu odborných publikácií so zameraním na fenomény plurilingvalizmu, multilingvalizmu, plurilingválnej kompetencie, plurikultúrnej kompetencie a translanguagingu ako aj moderným technológiám využívaným pri online výučbe.

Publikácie:

MANDÁKOVÁ, Alexandra. Aktuálne technické prostriedky online výučby a ich riziká vo vzdelávacom systéme In Cudzie jazyky v premenách času XI. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. november 2020, (Bratislava, Slovensko). – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 291-299 CD-ROM.

MANDÁKOVÁ, Alexandra. Business English Teaching at Universities and Other Higher Education Institutes. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 66-73.

MANDÁKOVÁ, Alexandra. Plurilingvalizmus, plurilingválna a plurikultúrna kompetencia a ich aplikácia v procese výučby. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 1 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. – Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-080-7, s. 67-93.

MANDÁKOVÁ, Alexandra. Špecifiká vyučovania obchodnej angličtiny na univerzitách. In A.M.O.S. Acta miscellanea orbis scientiae. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4828-7, s. 149-157.

MANDÁKOVÁ, Alexandra. Research of Racism and its Implications to Intercultural Communication. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, roč. 11, č. 2, s. 72-78 online.

MANDÁKOVÁ, Alexandra. The Reflection of Counter-Extremism and Counter-Terrorist Measures in Scientific Discource and the Language of Extremism and Racism. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 415-422 CD-ROM.

MANDÁKOVÁ, Alexandra. The Language of Extremism and Racism. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. – Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 1, s. 34-36.

MANDÁKOVÁ, Alexandra. Rasizmus, osobnosť mladých ľudí a čo s tým? In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 576-588 CD-ROM.

MANDÁKOVÁ, Alexandra. Hodnotenie študentov a miera nejednoznačnosti pri klasifikovaní úrovne ich vedomostí a zručností. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác. – Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, s. 90-95 online.

MANDÁKOVÁ, A. 2008. Osobnostné aspekty rasizmu stredoškolákov- výsledky výskumu dizertačnej práce. In: Prevencia. 2008, roč. 7, nr. 2, str. 10-16. ISSN 1336-3689.
MANDÁKOVÁ, A. 2007. Rasizmus a niektoré jeho súvislosti. In: Vychovávateľ. 2007, roč. 54, č. 5, s. 27 – 30. ISSN 0139 – 6919.

MANDÁKOVÁ, A. 2006. Účinnosť Špecializačného inovačného štúdia pre učiteľov rómskych žiakov. Rigorózna práca. Bratislava: PdF UK, 2006. 115 s.

MANDÁKOVÁ, A. 2006. Problematika rasizmu v súčasnom svete. In: Prevencia. 2006, roč.    5, č. 3, s. 3 – 11. ISSN 1336 – 3689.

MANDÁKOVÁ, A. 2006. Názor absolventov špecializačného inovačného štúdia
pre učiteľov rómskych žiakov na vzdelávanie rómskych žiakov. In: ZELINA, M.(ed.) Tvorivo-humanistická výchova znevýhodnených a rómskych detí. Zborník ÚHŠ PdF UK. Bratislava: OG – Vydavateľstvo Poľana, spol. s r.o., 2006, s. 75 – 82, 160 s. ISBN 80- 89192- 49 –1.

MANDÁKOVÁ, A 2006. Vplyv Špecializačného inovačného štúdia pre učiteľov rómskych žiakov (2004, 2005) na skutočnú pedagogickú prax. – Zborník z konferencie FESTUM EDUCATIONIS pri príležitosti 60. výročia PdF UK.

MANDÁKOVÁ, A. 2005. Step by Step Disability Training 2004. In: Prevencia. 2005, roč. 4, č. 3, s. 75 – 76. ISSN 1336 – 3689.
Projekty:podané projekty, v ktorých som spoluriešiteľ:

Nové technológie ako súčasť rozvoja jazykových zručností čítania a písania u študentov cudzích jazykov na vysokej škole
KEGA č. projektu 042EU-4/2022

Digitálna učebná pomôcka Praktikum zo základov práva pre ekonómov v anglickom jazyku
KEGA č. projektu 044EU-4/2022
Cesty:Tréning trénerov programu Step by step „Disability Training“, vedený v anglickom jazyku, Tallin, Estónsko: August 2004. Organizátori: Council for Exceptional Children, Nadácia Otvorenej Spoločnosti.

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Email: eva.stradiotova@euba.sk

Pracovisko :Katedra anglického jazyka, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická Univerzita v Bratislave

Zameranie: využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacom procese

Publikácie:

AAB         STRADIOTOVÁ, Eva. Informačné technológie v didaktickom procese. Vedeckí recenzenti: Radoslav Štefančík, Ľudmila Solenská. 1. vyd. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2016. 142 s. [6,48 AH]. ISBN 978-80-972278-2-1 (predkladaná v rámci habilitačného konania)

ABC     STRADIOTOVÁ, Eva. Jazyková zručnosť, písanie a ich dôležitosť vo výučbe cudzích jazykov. In Didaktické stratégie pri výučbe cudzích jazykov. – Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1344-1, s. 24-40 [1,00 AH].

ADM   ŠTEFANČÍK, Radoslav[50 %]  – STRADIOTOVÁ, Eva [50 %]. Using Web 2.0 Tool Podcast in Teaching Foreign Languages. – Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. – Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 46-55 online. KEGA 005EU-4/2018.

Projekty:KEGA 005EU-4/2018 Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov. Katedra anglického jazyka, 2018-2020

KEGA 006EU-4/2012 Vplyv webových aplikácií na rozvoj jazykových zručností. Katedra anglického jazyka, 2012-2014

Medzinárodný project Prominence Promoting Mindful Encounters Through Intercultural Competence And Experience, Katedra anglického jazyka, 2018-2020

Medzinárodný projekt Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP (CORALL), financovaného programom Európskej komisie ERASMUS + v rámci KA2 – Strategické partnerstvá pre odborné vzdelávanie a prípravu., 2020 –
VEGA Jazyk pravicového extrémizmu. Politolingvistická 1/0344/20 perspektíva, Katedra interkultúrnej komunikácie

Mgr. Denisa Šulovská, PhD.
Email: denisa.sulovska (at) uniba.sk

Pracovisko :Katedra jazykov, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v BratislaveZameranie:Angličtina pre špecifické účely

Publikácie:
VŠ učebnice
English for political scientists 1 – a university textbook
English for political scientists 2 – a university textbook
skriptá:
ESP reader for students of philosophy and religious studies
Video-based listening tasks and activities for ESP classes
skriptá:
spoluautorka
ESP Teacher Resources – argument
UNIcert III Self-study test practice, vol. 1 and 2
ESP teacher resources summary
rôzne odborné články
Projekty:KEGA – 023UK-4/2014

Mgr. Katarína Zamborová, PhD.

Email: katarina.zamborova@euba.sk

Pracovisko: Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra anglického jazyka, Ekonomická univerzita v Bratislave

Zameranie: učenie zamerané na študenta (student-centred teaching)
mobilné aplikácie vo výučbe angličtiny
medzinárodné testovania (PISA, TIMSS, PIRLS)
interkultúrna mediácia

Publikácie:

https://katarinazamborova.com/blog/articles/

Projekty:

Október 2020 – súčasnosť

Členka pracovnej skupiny pre výskumu organizácie CercleS:  Dopad pandémie na výučbu a štúdium jazykov v členských inštitúciách

Ciele tohto výskumu je identifikovať podmienky a formy poskytovania výučby a učenia sa jazykov na vysokých školách počas pandémie Covid-19; definovať kritériá pre rôzne formáty výučby a štúdium jazykov; vytvoriť stratégie; informovať o plánovaných školeniach a udalostiach CercleS v budúcnosti.

Jún 2020 – Máj 2024

COST: Jazyk v ére človek-stroj; Pracovná skupina 5: Učenie a výučba jazykov

Ciele tohto projektu sú identifikovať nové trendy v lingvistike a jej subdisciplínach a uľahčiť dlhodobý dialóg medzi lingvistami a vývojármi technológií; nadobúdanie kontaktov a budovanie spolupráce medzi členmi projektu.
https://lithme.eu/

Február 2019 – December 2020

Členka projektu KEGA 005EU-4/2018: Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností, počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov.

Ciele tohto výskumu bolo využiť audioblogy ako súčasť zmiešaného učenia na hodinách cudzieho jazyka; porovnať tradičné vyučovanie s experimentálnym vyučovaním pomocou audioblogov s cieľom preskúmať zručnosť počúvania študentov a motiváciu učiť sa jazyk a vytvoriť príručku na používanie audioblogov vo výučbe cudzích jazykov.
Cesty:2014/2015 – hosťujúca výskumníčka na Northern Illinois University v DeKalbe, Illinois, USA
2008/2009 – študijný pobyt Erazmus na Univerzite v Lipsku, Nemecko