Podmienky členstva v asociácii:

1. Členovia asociácie môžu byť:
a) riadni členovia
b) čestní členovia

2. riadnymi členmi sú fyzické osoby, ktoré
a) sú plne kvalifikované
b) súhlasia so stanovami asociácie
c) platia načas členské poplatky

3. čestným členom sa môže stať osoba, ktorá
a) sa významnou mierou zaslúžila o realizáciu poslania asociácie
b) je následne oprávnená zapojiť sa do činnosti asociácie

Členstvo v asociácii vzniká doručením písomnej prihlášky na sekretariát asociácie a zaplatením členského príspevku na účet asociácie.