Medzinárodná vedecká konferencia

Kvalita jazykového vzdelávania
na univerzitách v Európe VIII

konaná pod záštitou CercleS
a
doc. RNDr. Edity Partovej, CSc., dekanky
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

BRATISLAVA, 28. – 29. JÚN 2021

Cieľ konferencie

Vytvoriť fórum pre výmenu vedeckých informácií, skúseností a poznatkov súvisiacich s výučbou jazykov na vysokých školách v zmysle jazykovej politiky Európskej únie.

Plenárne prednášky:

1. Johann Fischer – Laurent Rouveyrol – Cristina Pérez Guillot – Jolanta Wielgus)

NULTE – The Network of University Language Testers in Europe: Quality Assurance, Minimum Standards and Future Collaborative Initiatives in
University Language Testing

2. Julia Zabala Delgado – Barbara Sawicka

European University Testers: Learning from Each Other?

3. Johann Fischer – Laurent Rouveyrol

Moving Forward: From Task-Based Assessment to Scenario-Based Assessment – the Next Steps in Making CLES and UNIcert® Exams More
Meaningful

Workshop

Johann Fischer- Laurent Rouveyrol – Barbara Sawicka – Julia Zabala Delgado

Empowering Language Professionals with the Tools of the VITbox Project

Organizátor:
Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto konania:
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava

Rokovacie jazyky:
anglický, český, slovenský

Dôležité termíny:
Zaslanie rozšíreného abstraktu: 10. mája 2021
Oznámenie o zaradení príspevku: 15. mája 2021

Konferenčný poplatok:
Konferenčný poplatok pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie, zborník, občerstvenie (nezahŕňa ubytovanie, stravovanie a cestovné).

Členovia CercleS: 20 Eur

Nečlenovia: CercleS: 25 Eur

Bankové spojenie:
Majiteľ účtu: Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov
Adresa: Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava
IČO: 36061468
DIČ: 2021570980
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s..
Kód banky: 0200
IBAN: SK10 0200 0000 0041 2254 5357
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Elektronická prihláška