Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (v skratke CASAJC) – angl. Czech and Slovak Association of Language Centres (CASALC)  je členom medzinárodnej organizácie CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l’Enseignement Supérieur).

Ciele CASAJC na Slovensku
– podpora výučby odbornej jazykovej komunikácie na neodborných katedrách/centrách/ústavoch,
– harmonizácia, unifikácia a štandardizácia učebných programov odborného jazyka a hlavne unifikácia výstupného vedomostného hodnotenia a jazykovej kompetencie formou certifikátov na základe dvoch dokumentov Rady Európy, a to „The Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching“ a „The European Portfolio“,
– spolupráca s príslušnými orgánmi a inštitúciami, ktoré riadia vysoké školstvo za účelom riešenia problémov profesionálneho charakteru,
– spolupráca s inými národnými a medzinárodnými organizáciami učiteľov a inštitúciami