Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC) je občianskym združením podľa príslušných právnych predpisov. Asociácia je na základe stanov organizáciou učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách v Českej a Slovenskej republike. Jej cieľom je najmä podpora výučby a výskumu cudzích jazykov na vysokých školách, podpora činnosti pracovísk, ktoré sa zaoberajú výučbou jazyka odbornej komunikácie na vysokých školách, vytváranie prostredia pre vzájomné kontakty s pracoviskami podobného zamerania na vysokých školách v zahraničí, koordinácia aktivít členov, organizácia konferencií a pracovných seminárov/workshopov so zameraním na rôzne oblasti výučby a výskumu, prezentácia činnosti členov na verejnosti doma i v zahraničí.

Pre potencionálnych záujemcov ponúkame hromadné, ale aj individuálne členstvo. Z našich aktivít upozorňujeme zvlášť na konferenciu s dlhoročnou tradíciou pod názvom Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe. Ôsmy ročník tejto konferencie sa bude konať pod záštitou doc. RNDr. Edity Partovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 25. – 26. júna 2020. Bližšie informácie a možnosť prihlásenia nájdete nižšie. Uvažujeme o vydaní príspevkov z konferencie v renomovanom vydavateľstve v Nemecku, v tom prípade by šlo o príspevky v zahraničnom recenzovanom zborníku (AEC) a recenzentmi by boli aj odborníci zo zahraničia. V prípade záujmu a zvýšenia počtu členov je možné vydávať zborníky v spomenutom zahraničnom vydavateľstve so zahraničnými recenzentmi. S členstvom v CASAJC súvisí aj UNIcert – medzinárodný testovací program v oblasti  odbornej jazykovej prípravy v cudzích jazykoch na vysokých školách.

Pôsobíme v rámci celoeurópskej asociácie jazykových centier CercleS. Táto asociácia vydáva časopis LLHE (http://www.cercles.org/EN-H33/llhe-journal.html), kde majú možnosť publikovať aj naši členovia. Tento časopis je indexovaný vo viacerých databázach a vydáva sa v renomovanom vyd. de Gruyter. CercleS ponúka svojim členov viaceré benefity, týkajúce sa napr. aj finančnej podpory práce fokusových skupín, ktoré sú zamerané na určitú oblasť výučby cudzích jazykov na vysokých školách. Vzhľadom na narastajúci trend vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka sa uvažuje spoločne s členmi českej časti asociácie o zriadení fokusovej skupiny zameranej na výučbu slovenčiny a češtiny ako cudzích jazykov na vysokých školách.