Logo                                     

Medzinárodná vedecká konferencia

Aktuálne výzvy vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách

konaná pod záštitou CercleS
a
doc. RNDr. Edity Partovej, CSc., dekanky
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

BRATISLAVA, 17. JÚN 2022

Cieľ konferencie

Vytvoriť fórum pre výmenu vedeckých informácií, skúseností a poznatkov v oblasti aktuálnych trendov vo výučbe cudzích jazykov na vysokých školách.

Plenárne prednášky:

PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.: Jazykové vzdělávání na vysokých školách: Je cílem osvo-jit si cizí řeč nebo zdokonalit své komunikační dovednosti v cizí řeči?

PD Dr. habil Marion Grein: Nemčina ako praktický odborný jazyk

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.: Výuka češtiny pro cizince na českých vysokých školách (cíle výuky a potřeby zahraničních studentů různých oborů).

Organizátor:

CASAJC a Ústav filologických štúdií, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto konania:

online, platforma MS Teams

Rokovacie jazyky:

anglický, český, slovenský, nemecký

Dôležité termíny:
Zaslanie rozšíreného abstraktu: 6. máj 2022
Oznámenie o zaradení príspevku: 25. máj 2022

Konferenčný poplatok:

Konferenčný poplatok pre členov CASAJC vo výške 20 Eur (pre nečlenov CASAJC 30 Eur) pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie.

Poplatok je potrebné uhradiť v termíne určenom v oznámení o prijatí príspevku.

Do správy pre prijímateľa uveďte: Aktuálne výzvy vo výučbe cudzích jazykov, VS: 1706.

Bankové spojenie:
Majiteľ účtu: Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov
Adresa: Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava
IČO: 36061468
DIČ: 2021570980
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s..
Kód banky: 0200
IBAN: SK10 0200 0000 0041 2254 5357
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Tematické zameranie sekcií

– štandardizácia výučby cudzích jazykov na univerzitách, UNIcert

– kontexty výučby cudzích jazykov v odbornej komunikácii na univerzitách

– súčasné trendy a aktuálne výzvy vo výučbe cudzích jazykov v odbornej komunikácii na univerzitách

– jazykové vzdelávanie v globalizovanom svete

– vyučovanie cudzieho jazyka študentov s hendikepom

– profil učiteľa odborného jazyka na vysokej škole

– ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných jazykov

– výučba slovenského a českého jazyka ako cudzieho na vysokých školách

– odborný preklad

– didaktika odborného prekladu

– odborná terminológia a práca s ňou v rámci výučby odborného jazyka na vysokých školách

– literatúra vo výučbe cudzích jazykov na VŠ

– CLIL vo výučbe CJ

Na prednesenie príspevku v rámci sekcie je určený celkový čas v rozsahu 15-20 minút.