Skúška UNIcert® je medzinárodný certifikát, ktorý majú právo udeľovať akreditované univerzity vrámci Európy.
Tento certifikačný a vzdelávací systém, ktorý vznikol v roku 1992 v Nemecku ako celoeurópska jazyková certifikácia pod vedením Nemeckej asociácie jazykových centier na vysokých školách – Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS), ktorá združuje všetky inštitúcie a zamestnancov jazykových pracovísk na univerzitnej úrovni v rámci celého Nemecka.

UNIcert® je jediný systém svojho druhu, ktorý reflektuje špecifické potreby, ciele, metodické postupy a spôsoby, ktoré sú charakteristické pre študentov jednotlivých vysokoškolských inštitúcií, a pritom rešpektuje špecifikáciu úrovní jazykovej spôsobilosti B1 (UNIcert® I), B2 (UNIcert® II), C1 (UNIcert® III) a C2 (UNIcert® IV), stanovenú Spoločným európskym referenčným rámcom pre osvojovanie a výučbu jazyka (The Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching).

Vzdelávací program je zameraný na cieľovú skupinu univerzitných študentov – nelingvistov, ktorým poskytuje všeobecný, komplexný a transparentný systém jazykového vzdelávania. Jeho cieľom je schopnosť zvládnuť jazykové situácie, v akých sa frekventanti môžu ocitnúť počas štúdia na univerzitách doma i v krajinách s cieľovým jazykom a rovnako v zamestnaní.

Certifikát UNIcert® je uznávaný zahraničnými inštitúciami, partnermi a univerzitnými pracoviskami ako aj zamestnávateľmi ako doklad o jazykovej znalosti odborného jazyka. Môže slúžiť aj ako doklad ovládania jazyka pre študentskú mobilitu.