CercleS Konferencia 2020 v Brne

Európska konfederácia jazykových centier na vysokých školách (CercleS) Vás pozýva na XVI. medzinárodnú konferenciu „Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners“. Konferencia organizovaná Českou a slovenskou asociáciou jazykových centier (CASAJC) sa koná v dňoch 10.–12. september 2020 v Centre jazykového vzdelávania Masarykovej univerzity, Brno, Česká republika.

Hlavnou myšlienkou konferencie je poukázať na kultúrne a myšlienkové bohatstvo spojené s jazykovou rozmanitosťou. Radi by sme privítali vysokoškolských pedagógov, vedcov i vedúcich pracovníkov z rozličných krajín a najrôznejších pracovných a kultúrnych prostredí, aby sa zamysleli nad jazykovou výučbou na vysokých školách a diskutovali o otázkach spojených s činnosťou jazykových centier. Cieľom tejto trojdňovej konferencie je vytvorenie podmienok pre intenzívnu a inšpiratívnu výmenu znalostí, zručností a skúseností, zdieľanie osvedčených postupov a predstavenie nových perspektív.

Metafora rázcestia alebo križovatky (crossroads) sa snaží postihnúť dynamickosť našej doby. Zažité spôsoby jazykovej výučby na vysokých školách podliehajú pôsobeniu mnohých faktorov menia sa. Pod vplyvom nespočetných spoločenských, politických a vedeckých interakcií prebiehajúcich na mnohých úrovniach ako na vysokých školách, tak v celosvetovom meradle vznikajú nové pravidlá, stratégie a podoby jazykového vzdelávania, objavujú sa novátorské iniciatívy a prebiehajú zložité experimenty. Tradičné autority a procesy zažité v akademickom prostredí čelia výzvam nových aktérov a prístupov. A uprostred toho všetkého diania jazykové centrá skúmajú nové cesty svojho pôsobenia.

Zdá sa, že stojíme na rázcestí a premýšľame, kam ďalej. Aké jazyky ponúkať, komu, v akej podobe a intenzite? Máme poskytovať výučbu, alebo jazykové asistenčné služby? Kto je našou cieľovou skupinou: študenti, vyučujúci, administratívni pracovníci vysokej školy, verejnosť alebo proste ktokoľvek? Na aké zručnosti sa zamerať? Na jazykové, komunikačné, interkultúrne, či na úspešnosť na pracovnom trhu a mäkké zručnosti v oblasti jazykov? Máme sa sústrediť len na angličtinu, nebo obsiahnuť viac jazykov? Pokiaľ ide o angličtinu, je našim predmetom v pozícii lingua franca, alebo v pozícii materinského jazyka konkrétnych národov a kultúr? Kým sme: poskytovateľmi jazykových asistenčných služieb, akademici, učitelia, alebo koučovia? Aké metódy, stratégie a nástroje máme používať? Komu sa zodpovedáme: našim študentom, univerzite, alebo celej spoločnosti? Ako zvyšovať a zaručovať kvalitu? Čo nás najlepšie vystihuje: rôznorodosť, flexibilita a otvorenosť novým možnostiam, alebo vzájomná závislosť, prepojenosť a vytváranie profesijných sietí?ájemná závislost, propojenost a vytváření profesních sítí?

Otázok je celý rad, rovnako ako odpovedí. Každá odpoveď ukazuje jazykovému centru a jeho pracovníkom iný smer. Behom konferencie sa pokúsime na niektoré z týchto otázok odpovedať, a preto Vás vyzývame k zaslaniu príspevkov v siedmych obsiahlych vzájomne prepojených sekciách :

Sekcia 1: Metodológia výučby a ICT
Sekcia 2: Študenti a ich svet: interakcie, roly a stratégie
Sekcia 3: Plurilingvizmus v akademickom a profesijnom prostredí
Sekcia 4: Hodnotenie a jeho alternatívne formy
Sekcia 5: Zamestnanci a zvyšovanie kvality
Sekcia 6: Politika, princípy a ich zavádzanie do praxe
Sekcia 7: Administrácia prekladov a terminológia

Jazyky konferencie

Príspevky môžu byť prednesené v angličtine, češtine, slovenčine, francúzštine, nemčine, španielčine, ruštine, prípadne ďalších jazykov, ktorým bude rozumieť dostatočné množstvo poslucháčov. Cieľom tejto politiky je zdôrazniť mnohojazyčný charakter konferencie, široké spektrum kultúr a komunikačných štýlov, s ktorými sa vysokoškolskí učitelia stretávajú počas svojej akademickej praxe.

Formáty príspevkov

Štandardná prezentácia: 30 minút, t. j. 20 minút prezentácia + 10 minút diskusia. Príspevky môžu byť prednesené v jednom z jazykov konferencie. Pokiaľ nebude príspevok v angličtine, podporné materiály (Powerpoint, tlačené materiály pre poslucháčov apod.) môžu byť dvojjazyčné (v jazyku prezentácie a v angličtine), alebo len v angličtine.

Workshop: 60 minút. Workshopy sú prakticky zamerané aktivity, počas ktorých sa účastníci aktívne zapájajú do programu, a tak získavajú bezprostrednú skúsenosť s nástrojmi, stratégiami a osvedčenými postupmi. Vstupná prezentácia by nemala zaberať viac ako 25 % trvania workshopu. Workshop môže byť vedený v jednom z jazykov konferencie. Pokiaľ nebude workshop vedený v angličtine, podporné materiály (Powerpoint, tlačené materiály pre poslucháčov apod.) môžu byť dvojjazyčné (v jazyku workshopu a v angličtine), alebo len v angličtine.

Poster session: 60 minút. Autori majú príležitosť komentovať svoj poster pri poster session. Poster by mal obsahovať názov, meno a domovskú inštitúciu autora, mal by sa skladať z krátkeho textu s jasne popísanými fotografiami, kresbami alebo grafmi, všeobecne sa však medze tvorivosti nekladú. Je užitočné mať pripravené doplnkové tlačené materiály na rozdávanie účastníkom. Všetky materiály je potrebné pripraviť už pred konferenciou, na mieste nebude možnosť kopírovania ani tlače. Rozmery posterov: Maximálna šírka je 88 cm a maximálna výška je 118 cm. Pokiaľ poster nebude v angličtine, doplnkové materiály (pre účastníkov) by mali byť pripravené v angličtine.

Panelová diskusia: 30 alebo 60 minút. Tieto diskusie spoločne organizuje skupina dvoch až piatich rečníkov z rôznych prostredí a moderátor; diskutuje sa o relevantnom probléme alebo téme. Každý z rečníkov predstaví svoj pohľad na nastolenú otázku. Moderátor predsedá panelu a zaisťuje, aby jednotlivé vstupy smerovali k spoločnému cieľu. Po vstupoch jednotlivých panelistov nasleduje neformálna diskusia s účastníkmi. Pokiaľ nebude panelová diskusia vedená v angličtine, podporné materiály (Powerpoint, tlačené materiály pre poslucháčov apod.) môžu byť dvojjazyčné (v jazyku diskusie a v angličtine), alebo len v angličtine.

Diskusia za okrúhlym stolom: 30 alebo 60 minút, t. j. 5 minút predstavenie témy a otázok + 25 alebo 55 minút diskusie, pod vedením usporiadateľa. Cieľom je otvorená a aktívna diskusia, synergia a aktívna účasť, živá výmena názorov a nápadov na jednu tému medzi kolegami. Počet účastníkov by sa mal pohybovať medzi desiatimi a pätnástimi. Diskusia môže prebiehať v jednom z jazykov konferencie, alebo v angličtine, podľa toho, kto sa jej zúčastňuje. Pokiaľ nebude okrúhly stôl v angličtine, podporné materiály (Powerpoint, tlačené materiály pre poslucháčov apod.) môžu byť dvojjazyčné (v jazyku diskusie a v angličtine), alebo len v angličtine.

Discussion hub: 30 minút. Interaktívny formát zameraný na jednu tému, usilujúci sa o podporu networkingu, má za cieľ prepojiť účastníkov so spoločnými záujmami, podporiť vzájomnú spoluprácu, vzájomné profesijné zdieľanie vedomostí i zručností a diskusiu. Témy discussion hubu sa sústredia na určitú problematiku alebo komunitu. Diskusiu vedie jeden alebo dvaja rečníci, ktorí tému predstavia, uľahčujú networking a usmerňujú diskusiu. Discussion hub predpokladá aktívnu účasť, aby mohla fungovať synergia a súdržnosť medzi kolegami. Pokiaľ discussion hub nebude v angličtine, podporné materiály (napr. tlačené materiály pre účastníkov) môžu byť dvojjazyčné (v jazyku diskusie a v angličtine), alebo len v angličtine.

Pokyny pre zasielanie abstraktov príspevkov

Abstrakty príspevku zasielajte na adresu abstractsCercleS@cjv.muni.cz do 20. februára 2020. Anonymizované abstrakty hodnotia členovia Vedeckého výboru a Programového výboru. Vyrozumenie obdržíte do 20. marca 2020.

Návrh štandardnej prezentácie musí obsahovať nasledovné:
(1) meno autora (autorov),
(2) domovská inštitúcia a e-mailová adresa,
(3) názov prezentácie,
(4) sekcie, do ktorých chcete byť zaradení,
(5) abstrakt v jazyku prezentácie (300–400 slov). Abstrakt je napísaný v jazyku, v ktorom bude prezentácia prednesená.
(6) stručné zhrnutie Vášho abstraktu (max. 150 slov) v angličtine (pokiaľ jazykom prezentácie nie je angličtina) alebo v inom jazyku konferencie,
(7) stručný životopis v angličtine (80–100 slov),
(8) návrh takisto môže obsahovať až päť odkazov na literatúru.

Návrh workshopu musí obsahovať nasledovné:
(1) meno autora (autorov),
(2) domovská inštitúcia a e-mailová adresa,
(3) názov workshopu,
(4) sekciu, do ktorej chcete byť zaradený,
(5) abstrakt v jazyku workshopu (300–400 slov). Abstrakt je napísaný v jazyku, v ktorom bude workshop usporiadaný.
(6) stručné zhrnutie Vášho abstraktu (max. 150 slov) v angličtine (pokiaľ jazykom workshopu nie je angličtina) alebo v inom jazyku konferencie,
(7) stručný životopis v angličtine (80–100 slov),
(8) návrh takisto môže obsahovať až päť odkazov na literatúru.

Návrh posteru musí obsahovať nasledovné:
(1) meno autora (autorov),
(2) domovskú inštitúciu a e-mailovú adresu ,
(3) názov posteru,
(4) abstrakt v jazyku posteru (300–400 slov). Abstrakt je napísaný v jazyku, v ktorom bude poster predstavený.
(5) stručné zhrnutie Vášho abstraktu (max. 150 slov) v angličtine (pokiaľ jazykom posteru nie je angličtina) alebo v inom jazyku konferencie,
(6) stručný životopis v angličtine (80–100 slov).

Návrh príspevku v panelovej diskusii musí obsahovať nasledujúce:
(1) mená rečníkov a moderátora,
(2) domovskú inštitúciu a e-mailovú adresu,
(3) názov panelovej diskusie,
(4) sekciu do ktorej chcete byť zaradený,
(5) stručný popis plánovanej diskusie v jazyku panelu (300–400 slov) (téma a cieľ diskusie a ich prínos k problematike konferencie). Abstrakt je napísaný v jazyku, v ktorom bude panelová diskusia vedená.
(6) stručné zhrnutie plánovanej diskusie (max. 150 slov) v angličtine (pokiaľ jazykom panelovej diskusie nie je angličtina) alebo v inom jazyku konferencie,
(7) stručné životopisy rečníkov a moderátora v angličtine (po 80–100 slovách),
(8) návrh takisto môže obsahovať až päť odkazov na literatúru.

Návrh diskusie za okrúhlym stolom musí obsahovať nasledujúce:
(1) meno autora (usporiadateľa),
(2) domovská inštitúcia a e-mailová adresa,
(3) názov okrúhleho stola,
(4) sekciu, do ktorej chcete byť zaradený,
(5) stručný popis plánovanej diskusie za okrúhlym stolom v jazyku okrúhleho stola (300–400 slov) (téma a účel diskusie, zoznam preberaných otázok). Abstrakt je napísaný v jazyku, v ktorom bude diskusia za okrúhlym stolom vedená.
(6) stručné zhrnutie diskusie (max. 150 slov) v angličtine (pokiaľ jazykom okrúhleho stola nie je angličtina) alebo v inom jazyku konferencie,
(7) stručný životopis autora (usporiadateľa) v angličtine (80–100 slov).

Návrh discussion hubu musí obsahovať nasledovné:
(1) meno autora (usporiadateľa),
(2) domovskú inštitúciu a e-mailovú adresu,
(3) názov discussion hubu,
(4) stručný opis plánovanej témy v jazyku discussion hubu (200–300 slov) (téma a účel diskusie). Abstrakt je napísaný v jazyku, v ktorom bude discussion hub vedený.
(5) stručné zhrnutie Vášho abstraktu (max. 150 slov) v angličtine (pokiaľ jazykom discussion hubu nie je angličtina) alebo v inom jazyku konferencie,
(6) stručný životopis autora (usporiadateľa) v angličtine (80–100 slov).

Návrhy prosím posielajte na adresu: abstractsCercleS@cjv.muni.cz

Kritériá hodnotenia návrhov

Anonymizované abstrakty hodnotia členovia Vedeckého výboru a Programového výboru. Základné kritériá pre výber príspevkov:

  • relevancia pre hlavné a čiastkové témy konferencie
  • vhodnosť a význam témy/otázky
  • nadväznosť na súčasnú teóriu, pedagogiku a/alebo výskum
  • logická súdržnosť opisu obsahu a štruktúra návrhu
  • zrozumiteľnosť cieľov, výstupov a záverov
  • originalita a inovatívnosť
  • kvalita návrhu

Dôležité dátumy

Začiatok registrácie: 21. 10. 2019
Zaslanie abstraktov: 20. 2. 2020
Vyrozumenie o prijatí: 20. 3. 2020
Skorá registrácia: 31. 3. 2020

Konferenčné poplatky

Skorá registrácia
do 31. 3. 2020
Štandardná cena
od 31. 3. 2020
Jednodenný poplatok
členovia CERCLES € 180.00 (4 500,- Kč) € 230.00 (5 750,- Kč) € 100.00 (2 500,- Kč)
nečlenovia € 210.00 (5 250,- Kč) € 260.00 (6 500,- Kč) € 100.00 (2 500,- Kč)
členovia CASAJC € 130.00 (3 250,- Kč) € 180.00 (4 500,- Kč) € 100.00 (2 500,- Kč)
študenti € 100.00 (2 500,- Kč) € 100.00 (2 500,- Kč) € 100.00 (2 500,- Kč)
večera € 30.00 (750,-Kč)
výlet po ukončení konferencie € 40.00 (1 000,- Kč)

Publikácia vybraných textov

Články, ktoré vzídu z konferenčných príspevkov môžu byť podané na publikáciu. Podrobné informácie získate na adrese: Cercles2020@cjv.muni.cz

Prípadné otázky posielajte na adresu: Cercles2020@cjv.muni.cz

Webová stránka konferencie: https://www.cjv.muni.cz/cercles2020/